Chủ đề tin 6: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN         Số tiết: 2  
1. Yêu cầu cần đạt:

– Biết thế nào là định dạng trang văn bản và các thuộc tính định dạng trang.

– Phân biệt lề trang và lề đoạn văn bản.

– Biết cách và thực hiện được định dạng trang văn bản bằng nút lệnh và hộp thoại.

– Biết cách xem văn bản trước khi in và thực hiện được in văn bản.

2. Nội dung trọng tâm:

– Các thuộc tính của trang.

– Định dạng trang bằng nút lệnh và hộp thoại.

– Xem văn bản trước khi in và in văn bản.

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
  4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
    A. Hoạt động khởi động:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Quan sát hình và điền vào chỗ trống

– Mục đích: Xác định được các loại văn bản

   
  – Nhiệm vụ: Hs xác định được kích thước các loại văn bản

– Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): bảng nhóm

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem lại các loại văn bản

– Phương án đánh giá: học sinh treo bảng nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xác định không đúng văn bản.

 
     HĐ2.

– Tên hoạt động: Tìm hiểu thực tế ở SGK

– Mục đích: Xử lí được tình huống  thực tế

   
  – Nhiệm vụ: Biết cách xử lí tình hình thực tế

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): xử lí tình huống.

– Báo cáo: học sinh báo cáo

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực tế các văn bản trên có kích thước như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    B. Hoạt động khám phá:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Các thuộc tính của trang văn bản

– Mục đích: nhận biết được các thuộc tính của trang văn bản

   

1. Các thuộc tính của trang.

 

    – Nhiệm vụ: Quan sát hình ở SGK và điền vào chỗ trống.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Điền được từ thích hợp vào chỗ trống.

– Báo cáo: kết quả của các nhóm

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Sử dụng các cụm từ in đậm để điền vào chỗ trống.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không điền được cụm từ thích hợp, giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

– Kích thước trang giấy (khổ giấy)

– Hướng trang

+ Hướng giấy đứng

+ Hướng giấy ngang

– Lề trang văn bản: lề trái; lề phải; lề trên; lề dưới

* Lưu ý: Phân biệt được lề trang và lề đoạn văn.

     HĐ2.

– Tên hoạt động: Làm thế nào để định dạng trang văn bản?

– Mục đích: thực hiện được thao tác định dạng trang văn bản.

   

2. Làm thế nào để định dạng trang văn bản?

 

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện định dạng trang văn bản bằng nút lệnh và hộp thoại

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Định dạng trang văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Có mấy cách để định dạng được trang văn bản?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Định dạng trang văn bản là thay đổi các thuộc tính của trang văn bản cho phù hợp:

+ Chọn khổ giấy (paper size)

+ Chọn hướng trang (orientation): trang đứng (portrait) hay trang nằm ngang (landscape).

+ Đặt lề trang: lề trên (top); lề dưới (bottom); lề trái (left); lề phải (right)

     HĐ3.

– Tên hoạt động: In văn bản

– Mục đích: thực hiện được thao in văn bản.

   

3. In văn bản

  – Nhiệm vụ: In được nội dung văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): In được văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn in được văn bản thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác:

B1: Vào thẻ lệnh File

B2: Chọn lệnh Print, cửa sổ in xuất hiện

B3: Xem văn bản trước khi in

B4: Thiết lập các thông số

+ Copies: số lượng in

+ Printer: chọn máy in

B5: Nhấn nút Print

    C. Hoạt động trải nghiệm:               
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Thiết lập trang in?

– Mục đích: Xác định được các thuộc tính của trang in

   
    – Nhiệm vụ: Thực hiện được các thuộc tính trang in.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): Định dạng được trang in theo yêu cầu

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Sử dụng 2 cách để định dạng trang in.

– Phương án đánh giá: Cách thực hành của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
       HĐ2.

– Tên hoạt động: In trang văn bản

– Mục đích: In được nội dung trang in.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm và in được nội dung trang in.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): In được trang in phù hợp với yêu cầu.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Sử dụng các bước thao tác in

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    D. Hoạt động ghi nhớ:    
    – Tên hoạt động: Ghi nhớ

– Mục đích: Khắc sâu kiến thưc chủ đề.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm được nội dung quan trọng chủ đề

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xác định nội dung quan trọng của chủ đề.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Chủ đề quan trọng ở phần nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

– Định dạng trang: khổ giấy, hướng giấy, lề trang văn bản.

– Xem trước khi in, in văn bản.

    E. Hoạt động đọc thêm:    
    – Tên hoạt động: Có thể em chưa biết?

– Mục đích: Biết đươc các cách khác nhau để in trước khi máy in xuất hiện

   
    – Nhiệm vụ: Biết được tên 2 cổ vật xưa dùng để in.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem phần đọc thêm SGK

– Phương án đánh giá:

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *