Chủ đề tin 6: ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ TRONG VĂN BẢN

Like Tweet Pin it Share Share Email
1. Yêu cầu cần đạt:

– Biết thế nào là định dạng văn bản, định dạng kí tự và các thuộc tính định dạng kí tự trong văn bản.

– Biết ý nghĩa của tính năng Screentip trong Word, sử dụng được Screentip để đoán tên và chức năng của các nút lệnh.

– Biết và thực hiện được định dạng kí tự bằng ba cách: nút lệnh, hộp thoại và thanh công cụ.

– Thực hiện được định dạng kí tự theo mẩu.

– Biết ý nghĩa và thực hiện được các thao tác định dạng.

2. Nội dung trọng tâm:

– Định dạng văn bản và định dạng kí tự.

– Các thuộc tính định dạng kí tự trong văn bản.

– Định dạng kí tự bằng: nút lệnh, hộp thoại và thanh công cụ

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
  4.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
    A. Hoạt động khởi động:    
    – Tên hoạt động: Quan sát và so sánh hai đoạn văn.

– Mục đích: Tìm chỗ khác biệt của hai đoạn văn.

   
  – Nhiệm vụ: Chỉ chỗ khác biệt giữa hai đoạn văn

– Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): bảng nhóm

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Đọc lần lượt từng câu văn.

– Phương án đánh giá: học sinh treo bảng nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được chỗ khác.

Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn ban. Định dạng văn bản nhằm mục đích có trang văn bản đẹp, dễ đọc và dễ ghi nhớ. Ba loại định dạng văn bản chính là: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn và định dạng trang văn bản.
    B. Hoạt động khám phá:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Thế nào là định dạng kí tự

– Mục đích: Biết các kiểu định dạng kí tự.

   

1. Thế nào là định dạng kí tự

 

  – Nhiệm vụ: Biết định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Đọc sách tìm câu trả lời.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Làm thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ của các kí tự trong văn bản.
     HĐ2.

– Tên hoạt động: Định dạng kí tự bằng nút lệnh.

– Mục đích: thực hiện được thao tác định dạng kí tự bằng nút lệnh.

  2. Định dạng kí tự bằng nút lệnh.

 

  – Nhiệm vụ: Sử dụng được các nút lệnh để định dạng.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Định dạng phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn định dạng kí tự bằng nút lệnh thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác

+ Chọn phần văn bản cần định dạng.

+ Vào thẻ lệnh Home à nhóm lệnh Font.

+ Nhấp chọn các nút lệnh trong nhóm lệnh Font.

Nút lệnh Font thay đổi phông chữ

Nút lệnh Font size thay đổi cỡ chữ

Nút lệnh Font color thay đổi màu chữ

Nút lệnh B thay đổi in đậm chữ

Nút lệnh thay đổi in nghiêng chữ

Nút lệnh U thay đổi gạch chân chữ

     HĐ3.

– Tên hoạt động: Định dạng kí tự bằng hộp thoại

– Mục đích: thực hiện được thao tác định dạng kí tự bằng hộp thoại

  3. Định dạng kí tự bằng hộp thoại
  – Nhiệm vụ: Sử dụng được các hộp thoại để định dạng.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Định dạng phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn định dạng kí tự bằng hộp thoại thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

. Thao tác

+ Chọn phần văn bản cần định dạng.

+ Vào thẻ lệnh Home à nhấn vào nút Launcher. Hộp thoại Font sẽ xuất hiện.

+ Nhấp vào các lệnh cần định dạng, nhấn OK.

 

    C. Hoạt động trải nghiệm:               
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Thử tài của em

– Mục đích: Kiểm tra hiểu biết của học sinh về định dạng kí tự.

   
  – Nhiệm vụ: Biết ý nghĩa các nút lệnh.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Ghép cột ý nghĩa và nút lệnh.

– Phương án đánh giá: câu trả lời của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không trả lời được, giáo viên gọi học sinh khác

       HĐ2.

– Tên hoạt động: Em tập định dạng

– Mục đích: Định dạng theo yêu cầu cụ thể.

   
  – Nhiệm vụ: Định dạng đúng theo yêu cầu.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát bài mẫu và yêu cầu.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
       HĐ3.

– Tên hoạt động: Sao chép định dạng

– Mục đích: Áp dụng phần định dạng từ văn bản này vào văn bản khác.

   
  – Nhiệm vụ: Sao chép định dạng đúng theo yêu cầu.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: làm sao định dạng phần văn bản này giống văn bản kia mà không được sử dụng định dạng nút lệnh và hộp thoại.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác

+ Chọn vùng tiêu đề

+ Chọn thẻ lệnh Home à nhóm lệnh Clipboard àchọn lệnh Format Painter

+ Quét vùng văn bản cần định dạng.

    D. Hoạt động ghi nhớ:    
    – Tên hoạt động: Ghi nhớ

– Mục đích: Khắc sâu kiến thưc chủ đề.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm được nội dung quan trọng chủ đề

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xác định nội dung quan trọng của chủ đề.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Chủ đề quan trọng ở phần nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

– Định dạng văn bản, định dạng kí tự

– Các thuộc tính định dạng kí tự: phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ

– Các cách định dạng kí tự: nút lệnh trên thanh Ribbon, hộp thoại Font, thanh công cụ mini.

 

    E. Hoạt động đọc thêm:    
    – Tên hoạt động: Các phím tắt khi định dạng kí tự

– Mục đích: Sử dụng các phím tắt định dạng.

   
    – Nhiệm vụ: Biết các phím tắt định dạng.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho cá nhân học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem phần đọc thêm SGK

– Phương án đánh giá: học sinh treo bản nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xử lí được giáo viên gợi mở cụ thể.

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *