Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA Số tiết: 3  
1. Yêu cầu cần đạt:

– Phân biệt được các đối tượng đồ họa trong Word: hình ảnh, chữ nghệ thuật.

– Biết cách và chèn được hình ảnh và chữ nghệ thuật vào Word.

– Biết cách và thực hiện được các thao tác định dạng hình ảnh và chữ nghệ thuật.

– Biết cách bố trí và thay đổi được cách bố trí của đối tượng đồ họa trong Word.

2. Nội dung trọng tâm:

– Thao tác với hình ảnh.

– Thao tác với chữ nghệ thuật.

– Bố trí đối tượng đồ họa trong văn bản.

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
  4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
    A. Hoạt động khởi động:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Thiết kế mẫu vé tham dự Đêm hội trăng rằm

– Mục đích: Xác định được những thành phần cần thiết kế.

   
  – Nhiệm vụ: Học sinh chèn được đối tượng đồ họa.

– Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): bảng nhóm

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem lại các mẫu vé

– Phương án đánh giá: học sinh treo bảng nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xác định không đúng văn bản.

 
     HĐ2.

– Tên hoạt động: Tìm hiểu thực tế ở SGK

– Mục đích: Xử lí được tình huống  thực tế

   
  – Nhiệm vụ: Biết cách xử lí tình hình thực tế

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): xử lí tình huống.

– Báo cáo: học sinh báo cáo

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực tế các mẫu vé có những đối tượng đồ họa nào

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    B. Hoạt động khám phá:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Chèn hình ảnh

– Mục đích: Thực hiện được thao tác chèn hình ảnh

  1. Thao tác với hình ảnh

a. Chèn hình ảnh

    – Nhiệm vụ: Chèn được hình ảnh từ hai nguồn: Clip Art và Picture.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Điền được từ thích hợp vào chỗ trống.

– Báo cáo: kết quả của các nhóm

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực hiện từng bước chèn hình ảnh.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không điền được cụm từ thích hợp, giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

* Chèn hình ảnh từ Clip Art

B1: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn hình ảnh.

B2: Chọn Insert à Clip Art

B3: Hộp thoại Clip Art xuất hiện

B4: Nháy đúp chuột vào hình cần chèn.

* Chèn hình ảnh từ Picture

B1: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn hình ảnh.

B2: Chọn Insert à Picture

B3: Hộp thoại Insert Picture xuất hiện

B4: Nháy nút Insert để chèn.

     HĐ2.

– Tên hoạt động: Thay đổi kích thước hình ảnh

– Mục đích: thực hiện được thao tác thay đổi kích thước hình ảnh

   

b. Thay đổi kích thước hình ảnh

 

 

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): thay đổi được kích thước hình ảnh theo yêu cầu.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát các cạnh của hình ảnh có đặc điểm gì?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Nháy chuột vào hình ảnh, trên các cạnh của hình ảnh xuất hiện tám điểm màu trắng. Em đưa con trỏ chuột lên các điểm đó kéo thả cho đến khi có kích thước vừa ý rồi thả tay.
     HĐ3.

– Tên hoạt động: Định dạng hình ảnh

– Mục đích: thực hiện được thao tác định dạng hình ảnh.

   

c. Định dạng hình ảnh

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện được các bước để định dạng hình ảnh

– Phương thức hoạt động:  cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Hình ảnh được định dạng theo yêu cầu.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Có mấy bước để định dạng hình ảnh?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác:

B1: Chọn hình ảnh cần định dạng

B2: Nháy vào thẻ lệnh Format

B3: Chọn các định dạng trong nhóm lệnh Picture Styles.

     HĐ4.

– Tên hoạt động: Chèn chữ nghệ thuật

– Mục đích: thực hiện được thao tác chèn chữ nghệ thuật

  2. Thao tác với chữ nghệ thuật

a. Chèn chữ nghệ thuật

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện được các bước để định dạng hình ảnh.

– Phương thức hoạt động:  cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Chữ được chèn theo yêu cầu

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Có mấy bước để chèn chữ nghệ thuật?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác:

B1: Nháy vào thẻ lệnh Insert.

B2: Chọn nút lệnh WordArt

B3: Lựa chọn một kiểu chữ bất kì.

B4: Gõ nội dung văn bản vào khung

     HĐ5.

– Tên hoạt động: Định dạng chữ nghệ thuật

– Mục đích: thực hiện được thao tác định dạng chữ nghệ thuật

   

b. Định dạng chữ nghệ thuật

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện được các bước để định dạng chữ nghệ thuật

– Phương thức hoạt động:  nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Chữ được định dạng theo yêu cầu

– Báo cáo: học sinh thực hành

 

 

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Thay đổi những gì của chữ nghệ thuật sau khi chèn xong?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

     HĐ6.

– Tên hoạt động: Thay đổi cách bố trí đối tượng đồ họa như thế nào?

– Mục đích: thực hiện được thao tác thay đổi bố trí đối tượng.

   

3. Thay đổi cách bố trí đối tượng đồ họa như thế nào?

  – Nhiệm vụ: Biết cách và thực hiện được các bước để thay đổi cách bố trí đối tượng

– Phương thức hoạt động:  nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Vị trí mới của đối tượng theo yêu cầu

– Báo cáo: học sinh thực hành

 

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Các bước để thay đổi vị trí của đối tượng?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác:

B1: Nháy chọn hình ảnh cần thay đổi

B2: Chọn thẻ lệnh Format

B3: Chọn nút lệnh Wrap text

B4: Nháy chọn một kiểu bố trí cho đối tượng.

    C. Hoạt động trải nghiệm:               
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Minh họa bằng hình ảnh cho văn bản của em

– Mục đích: Xác định được các đối tượng đồ họa

   
    – Nhiệm vụ: Thực hiện chèn và định dạng đối tượng đồ họa.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): Chèn và định dạng đứng theo yêu cầu SGK.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Sử dụng các thao tác chèn và định dạng đối tượng đồ họa.

– Phương án đánh giá: Cách thực hành của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
       HĐ2.

– Tên hoạt động: Tờ quảng cáo đêm hội trăng rằm của em

– Mục đích: Thiết kế được mẫu vé có chèn đối tượng đồ họa.

   
  – Nhiệm vụ: Thực hiện được thiết kế được mẫu vé có chèn đối tượng đồ họa.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Tạo được mẫu phù hợp.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Sử dụng các bước thao tác với đối tượng đồ họa.

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    D. Hoạt động ghi nhớ:    
    – Tên hoạt động: Ghi nhớ

– Mục đích: Khắc sâu kiến thưc chủ đề.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm được nội dung quan trọng chủ đề

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xác định nội dung quan trọng của chủ đề.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Chủ đề quan trọng ở phần nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

– Chèn và định dạng hình ảnh

– Chèn và định dạng chữ nghệ thuật

– Thay đổi cách bố trí đối tượng trên trang văn bản.

 

    E. Hoạt động đọc thêm:    
    – Tên hoạt động: Chỉnh sủa hình ảnh

– Mục đích: Biết thêm các tùy chọn khác cho đối tượng đồ họa

   
    – Nhiệm vụ: Thực hiện thêm các thao tác mới đối với hình ảnh.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem phần đọc thêm SGK

– Phương án đánh giá:

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *