Chủ đề: CHỈNH SỬA VĂN BẢN – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề: CHỈNH SỬA VĂN BẢN Số tiết: 2  
1. Yêu cầu cần đạt:

– Hiểu khi nào cần: xóa, chèn sao chép,…..tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản.

– Biết cách và thực hiện các thao tác: Chọn, chèn, xóa và sao chép , di chuyễn trong văn bản.

– Phân biệt sử dụng phím Delete và Backspace.

– Biết thực hiện tìm kiếm nộ dung trong văn bản.

2. Nội dung trọng tâm:

– Chọn, xóa, chèn, sao chép, di chuyển nội dung trong văn bản.

– Tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản.

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
  4.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
    A. Hoạt động khởi động:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Đọc đoạn văn tìm chỗ sai

– Mục đích: Xác định lỗi chính tả và quy tắc soạn thảo văn bản

   
  – Nhiệm vụ: Hs xác định được lỗi

– Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): bảng nhóm

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem lại quy tắc soạn thảo văn bản

– Phương án đánh giá: học sinh treo bản nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được lỗi.

 
     HĐ2.

– Tên hoạt động: Tìm hiểu thực tế

– Mục đích: Xử lí được tình huống  thực tế

   
  – Nhiệm vụ: Biết cách xử lí tình hình thực tế

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có): xử lí tình huống.

– Báo cáo: học sinh báo cáo

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Thực tế viết trên giấy bị lỗi thì sửa bằng cách nào

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    B. Hoạt động khám phá:    
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Chèn thêm nội dung

– Mục đích: thực hiện được thao tác chèn nội dung.

   

1. Chèn, chọn và xóa nội dung.

a. Chèn thêm nội dung

    – Nhiệm vụ: Thêm từ “rất” vào đoạn văn “Hôm nay trời đẹp”

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Thêm từ vào đoạn văn đã cho.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn thêm từ “rất” vào Hôm nay trời đẹp phải thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

Thao tác:

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí cần chèn.

+ Gõ nội dung cần chèn vào

     HĐ2.

– Tên hoạt động: Chọn nội dung

– Mục đích: thực hiện được thao tác chọn nội dung.

   
  – Nhiệm vụ: Chọn được nội dung văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): Tô đen được phần văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn chọn một phần như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

b. Chọn nội dung

Thao tác

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí đầu khối

+ Nhấn giữ chuột và kéo chuột đến vị trí cuối khối.

     HĐ3.

– Tên hoạt động: Xóa nội dung

– Mục đích: thực hiện được thao tác xóa nội dung.

   
  – Nhiệm vụ: Xóa được nội dung văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): được phần văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn xóa từ hoặc đoạn văn  thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

c. Xóa nội dung

Thao tác

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí cần xóa

+ Nhấn phím Delete hoặc phím Backspace.

       HĐ4.

– Tên hoạt động: Sao chép nội dung văn bản

– Mục đích: thực hiện được thao tác sao chép nội dung văn bản.

  2. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản

 

  – Nhiệm vụ: Sao chép được nội dung văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): sao chép phần văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn sao chép nội dung văn bản  thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

a. Sao chép nội dung văn bản

Thao tác

+ Chọn phần văn bản cần sao chép.

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C hoặc chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Clipboard àlệnh Copy hoặc nháy chuột phải vào phần văn bản đang chọn à lệnh Copy

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí cần dán.

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V hoặc chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Clipboard àlệnh Paste hoặc nháy chuột phải vào phần văn bản đang chọn à lệnh Paste

       HĐ5.

– Tên hoạt động: Di chuyển nội dung văn bản

– Mục đích: thực hiện được thao tác di chuyển nội dung văn bản.

   
    – Nhiệm vụ: Di chuyển được nội dung văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): di chuyển phần văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn di chuyển nội dung văn bản  thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

b. Di chuyển nội dung văn bản

Thao tác

+ Chọn phần văn bản cần di chuyển.

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X hoặc chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Clipboard àlệnh Cut hoặc nháy chuột phải vào phần văn bản đang chọn à lệnh Cut

+ Đặt con trỏ soạn thảo ở vị trí cần dán.

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V hoặc chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Clipboard àlệnh Paste hoặc nháy chuột phải vào phần văn bản đang chọn à lệnh Paste

       HĐ6.

– Tên hoạt động: Tìm kiếm nội dung trong văn bản

– Mục đích: thực hiện được thao tác tìm kiếm nội dung trong văn bản.

  3. Tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản

 

  – Nhiệm vụ: Tìm kiếm đuợc nội dung trong văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): tìm kiếm nội dung trong văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn tìm kiếm nội dung trong văn bản  thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

a. Tìm kiếm nội dung trong văn bản

Thao tác

+ Chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Editing ànháy chuột vào mũi tên lệnh Find àAdvanced Find… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F.

+ Gõ nội dung cần tìm và nhấn Find Next để tìm.

 

       HĐ7.

– Tên hoạt động: Thay thế nội dung trong văn bản

– Mục đích: thực hiện được thao tác thay thế nội dung trong văn bản.

   
  – Nhiệm vụ: Thay thế đuợc nội dung trong văn bản.

– Phương thức hoạt động: nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có): thay thế  nội dung trong văn bản theo yêu cầu giáo viên.

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Muốn thay thế nội dung trong văn bản  thực hiện như thế nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

b. Thay thế nội dung trong văn bản

Thao tác

+ Chọn thẻ lệnh Homeànhóm lệnh Editing àlệnh Find and Replace hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+H.

+ Trong hộp thoại Find and Replace:

ở Find What, gõ nội dung cần tìm.

ở Replace with, gõ nội dung thay thế.

nhấn nút Replace All để thay thế tất cả các từ tìm được.

 

    C. Hoạt động trải nghiệm:               
       HĐ1.

– Tên hoạt động: Đúng hay sai?

– Mục đích: Xác định tính đúng sai của phát biểu.

   
    – Nhiệm vụ: Biết tính đúng sai của phát biểu.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy chiếu

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Đọc phát biểu khẳng định đúng hay sai.

– Phương án đánh giá: câu trả lời của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không trả lời được, giáo viên gọi học sinh khác

       HĐ2.

– Tên hoạt động: Đôi mắt tinh tường

– Mục đích: nhận biết nội dung nào có thể sao chép.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm được nội dung sao chép.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, máy vi tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh thực hành

– Giao việc cho học sinh xử lí tình huống thực tế ở SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Đọc nội dung văn bản tìm chỗ giống nhau

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh xử lí không được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

 
    D. Hoạt động ghi nhớ:    
    – Tên hoạt động: Ghi nhớ

– Mục đích: Khắc sâu kiến thưc chủ đề.

   
  – Nhiệm vụ: Tìm được nội dung quan trọng chủ đề

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: học sinh trả lời

– Giao việc cho học sinh xác định nội dung quan trọng của chủ đề.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Chủ đề quan trọng ở phần nào?

– Phương án đánh giá: cách xử lí của học sinh

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xác định được giáo viên tiếp tục hướng dẫn gợi mở cụ thể.

– Chèn, chọn và xóa nội dung trong văn bản.

– Sao chép, di chuyển văn bản

– Tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản.

    E. Hoạt động đọc thêm:    
    – Tên hoạt động: Tìm kiếm nâng cao.

– Mục đích: Biết cách tìm kiếm chữ hoa và chữ thường.

   
    – Nhiệm vụ: Tìm được toàn bộ chữ hoa hoặc chữ thường.

– Phương thức hoạt động: Hoạt động nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, tranh hoặc máy tính

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: 1 nhóm báo cáo

– Giao việc cho các nhóm học sinh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: xem phần đọc thêm SGK

– Phương án đánh giá: học sinh treo bản nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: học sinh không xử lí được giáo viên gợi mở cụ thể.

+ Mở hộp thoại Find and Replace

+ Gõ nội đung cần tìm, nhấn More.

+ Xuất hiện hộp thoại tùy chọn. Em đánh dấu lần lượt vào các tùy chọn để thấy sự khác biệt. Sau đó, nhấn Find Next để tìm.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *