Chủ đề 1- Tin 9 – Từ máy tính đến mạng máy tính

Like Tweet Pin it Share Share Email

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC

Chủ đề 1:  TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH

Số tiết:  3    
 A. Hoạt động khởi động (15 phút)

15

   HĐ1.

– Tên hoạt động: Giải quyết tình huống

– Mục đích: thấy được sự cần thiết của mạng máy tính

 

– Nhiệm vụ: Tìm được PP giải quyết tình huống.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: những PP để giải quyết vấn đề.

– Giao việc: Quan sát hình và đưa ra cách giải quyết.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: có rất nhiều cách được đưa ra. Nhưng chỉ chọn phương án kết nối mạng cho các máy tính.

B. Hoạt động khám phá

HĐ 1. (10 phút)

 

– Tên hoạt động: Mạng máy tính là gì?

– Mục đích: Hiểu được khái niệm mạng máy tính

1.               Mạng máy tính là gì? Bao gồm những thành phần nào?
10

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu khái niệm mạng máy tính.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: nêu khái niệm mạng máy tính.

– Giao việc: Đựa vào thông tin trên SGK, cho biết mạng máy tính là gì..

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

– Mạng máy tính là tập hợp các máy tính, thiết bị được kết nối với nhau để trao đổi thông tin; dùng chung dữ liệu; chia sẻ phần mềm; phần cứng,
 HĐ 2 (10 phút)

 

– Tên hoạt động: Thành phần cơ bản mạng máy tính là gì?

– Mục đích: Hiểu được các thành phần cơ bản của mạng máy tính

10

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu mạng máy tính gồm những thành phần nào

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: nêu các thành phần của mạng máy tính.

– Giao việc: Đựa vào thông tin trên SGK, cho biết mạng máy tính gồm những thành phần nào.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

– Thành phần cơ bản:

+ Thiết bị đầu cuối: …..

+Môi trường truyền dẫn:…..

+Các thiết bị kết nối mạng:…..

 HĐ 3 (10 phút)

 

– Tên hoạt động: Bài tập

– Mục đích: củng cố kiến thức về các thành phần cơ bản của mạng máy tính

10

– Nhiệm vụ: Phân loại các thiết bị theo 3 nhóm

– Phương thức hoạt động: Nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Ghi kết quả thảo luận của nhóm (trên bảng giáo viên kẻ sẵn)

– Giao việc: Qs các hình trên SGK, điền tên thiết bị phù hợp vào chỗ (…) .

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

+ Thiết bị đầu cuối: Máy in, máy tính, tivi, điện thoại thông minh.

+Môi trường truyền dẫn: dây cáp

+Các thiết bị kết nối mạng: Vỉ mạng, thiết bị kết nối Hub, thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị truy cập mạng không dây.

 HĐ 4 (45 phút)

 

– Tên hoạt động: Phân loại mạng máy tính

– Mục đích: Biết các tiêu chí phân loại mạng máy tính

2. Phân loại mạng máy tính
45

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu các tiêu chí phân loại mạng máy tính. Chỉ ra các cách phân loại mạng trên bài tập.

– Phương thức hoạt động:Cá nhân,  nhóm (bài tập).

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Nêu các cách phân loại mạng; kết quả các bài tập.

– Giao việc:

+ Dựa vào SGK cho biết mạng máy tính phân loại theo những tiêu chí nào.

+ Điền tên các kiểu kết nối mạng vào phần chừa trống.

+Ghép các ô để được phát biểu đúng.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

 

Có nhiều cách phân loại mạng máy tính.

+ Theo mô hình hình học: …..

+ Theo môi trường truyền dẫn: Mạng có dây,  Mạng không dây.

+ Theo phạm vi vị trí địa lí: Mạng cục bộ, mạng diện rộng.

Bài tập

+Tên kiểu kết nối: Đường thẳng, vòng, hình sao.

+Loại kết nối: có dây hoặc không dây; không dây; có dây.

+Ghép ô: 1-3;2-4;3-1;4-2.

 C. Hoạt động trải nghiệm (25 phút)   

 HĐ 1

 

– Tên hoạt động: Tìm hiểu lợi ích mạng máy tính

– Mục đích: Biết các lợi ích mạng máy tính đem lại.

3. Lợi ích của mạng máy tính
25

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu các lợi ích của mạng máy tính. Chỉ ra các cách phân loại mạng trên bài tập.

– Phương thức hoạt động:Cá nhân,  nhóm (bài tập).

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK, phòng máy vi tính.

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Nêu các lợi ích của mạng máy tính; kết quả thực hiện bài tập.

– Giao việc:

+ Dựa vào SGK cho biết mạng máy tính phân loại theo những tiêu chí nào.

+ Điền tên các kiểu kết nối mạng vào phần chừa trống.

+

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

 

Lợi ích của mạng máy tính.

+Chia sẻ dữ liệu (1).

+Dùng chung các thiết bị phần cứng(2).

+Dùng chung các phần mềm(3).

+Trao đổi thông tin(4).

Bài tập

+Số thứ tự thích hợp:1; 2; 3; 4.

 

 D. Hoạt động ghi nhớ (5 phút)

05Nhiệm vụ: Nêu tóm tắt các kiến thức đã họcGiao việc: Tóm tắt lại các kiến thức đã học.

 E. Hoạt động đọc thêm (15 phút)

15Nhiệm vụ: Đọc trong SGK để hiểu quá trình hình thành và phát triểm của mạng máy tính.Giao việc: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triểm của mạng máy tính.

5. Rút kinh nghiệm:

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *