Chủ đề 4: DỮ LIỆU VÀ BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH Mục tiêu bài học: ·          Hiểu được một số kiểu dữ liệu chuẩn ·          Hiểu được cách khai báo biến ·          Biết được các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số chuẩn, biểu thức quan hệ. Nội dung trọng tâm ·          Dữ… (0 comment)