Chủ đề 3:                TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH            Số tiết: 02 Tiết PPCT từ 10 đến 11 (thực hiện từ ngày 24/09/2018    đến ngày 06/10/2018  ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC… (0 comment)

Chủ đề 2: LÀM  VIỆC  VỚI  TRANG  TÍNH                 Số tiết: 03 Tiết PPCT từ 03 đến 05 (thực hiện từ ngày                     đến ngày                                   ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY… (0 comment)

Chủ đề 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Số tiết: 02 Tiết PPCT từ 01 đến 02 (thực hiện từ ngày                         đến ngày                                ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TG… (0 comment)