Chủ đề 4: DỮ LIỆU VÀ BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH Mục tiêu bài học: ·          Hiểu được một số kiểu dữ liệu chuẩn ·          Hiểu được cách khai báo biến ·          Biết được các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số chuẩn, biểu thức quan hệ. Nội dung trọng tâm ·          Dữ… (0 comment)

Chủ đề 3:                TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH            Số tiết: 02 Tiết PPCT từ 10 đến 11 (thực hiện từ ngày 24/09/2018    đến ngày 06/10/2018  ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC… (0 comment)

Chủ đề 2: LÀM  VIỆC  VỚI  TRANG  TÍNH                 Số tiết: 03 Tiết PPCT từ 03 đến 05 (thực hiện từ ngày                     đến ngày                                   ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY… (0 comment)

Chủ đề 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Số tiết: 02 Tiết PPCT từ 01 đến 02 (thực hiện từ ngày                         đến ngày                                ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC TG… (0 comment)

Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA Số tiết: 3   1. Yêu cầu cần đạt: – Phân biệt được các đối tượng đồ họa trong Word: hình ảnh, chữ nghệ thuật. – Biết cách và chèn được hình ảnh và chữ nghệ thuật vào Word. – Biết cách và thực hiện được… (0 comment)